Regulamin

Firma ALL FOR PEOPLE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.AUDIO24.PL

 

 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§1. Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.audio24.pl prowadzony jest przez firmę:

ALL FOR PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Generała Władysława Sikorskiego 60, 67-200 Głogów, 

NIP: 6932186199,

REGON:384881336,

wpisany do Rejestru przedsiębiorców

KRS pod numerem 0000814050

kapitał zakładowy: 285000.00PLN

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.audio24.pl

3. Niniejszy Regulamin określa:

a) zakres usług świadczonych przez Sprzedającego,

b) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający,

c) warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów,

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

a) Konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonująca czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

b) Kupującym należy przez to rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, dokonujących zakupu za pośrednictwem strony internetowej www.audio24.pl

c) Przedsiębiorcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą w imieniu własnym działalność gospodarczą lub zawodową,

d) Sprzedającym należy przez to rozumieć firmę przez firmę ALL FOR PEOPLE Sp. z o.o., Głogów

ul.Generała Władysława Sikorskiego, 67-200 Głogów, telefon 530 501 500 e-mail: afp@audio24.pl, NIP: 6932186199, REGON: 384881336, wpisaną do KRS: 0000814050

e) Formularzu rejestracji należy przez to rozumieć dostępny w Sklepie internetowym formularz,

umożliwiający utworzenie Konta,

f) Koncie należy przez to rozumieć oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Zamówieniu należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

h) Umowie sprzedaży należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawieraną za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

i) Produkcie należy przez to rozmieć dostępną w Sklepie internetowym rzecz ruchomą, będącą przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,

j) Koszyku należy przez to rozumieć wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

k) Dowodzie zakupu należy przez to rozumieć fakturę VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

l) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,

m) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §9.

5. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.audio24.pl przed złożeniem Zamówienia.

6. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: afp@audio24.pl

7. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Regulamin udostępniony jest Kupującym nieodpłatnie na w/w stronach. Na żądanie każdego Kupującego, który wskaże adres mailowy treść Regulaminu zostanie również przesłana drogą elektroniczną.

 

§ 2. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

a) usługi w zakresie internetowej hurtowej i detalicznej sprzedaży sprzętu elektronicznego i

telekomunikacyjnego, maszyn i urządzeń do nich, elektroniki użytkowej, wyposażenia domu lub firmy, podzespołów elektronicznych i elektrycznych.

b) części do wyżej wymienionego sprzętu,

 

§ 3. Warunki techniczne

 

1. Możliwość dokonania zakupu na stronie internetowej Sprzedającego jest uzależniona od spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego odpowiednio następujących wymagań technicznych:

a) zastosowania najnowszych wersji przeglądarek Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera lub Google Chrome z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java,

b) posiadanie czynnego konta poczty elektronicznej.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają dokonanie zakupów.

 

 

§ 4. Składanie, potwierdzenie i weryfikacja złożonych zamówień

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji zgodne ze stanem faktycznym i tym samym założenie Konta.

3. Poprawnie złożone Zamówienie obejmuje: dane kontaktowe i adresowe Kupującego, wybór Produktu wraz z ceną, sposób dostawy, sposób płatności.

4. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo dowolnie zmieniać zawartość koszyka.

5. Po złożeniu Zamówienia jego treść może być skorygowana lub anulowana przez Kupującego w ciągu 1 godziny od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. W tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie pod numerem 530 501 500 lub drogą elektroniczną anulować złożone zamówienie.

6. Sprzedawca w razie wątpliwości dokonuje weryfikacji złożonego Zamówienia pod kątem jego rzetelności i prawdziwości. W przypadku stwierdzenia nierzetelności lub nieprawdziwości założonego Zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do jego anulowania.

7. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument, wówczas Sprzedający nawiąże z nim kontakt w sposób wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Kupującego będącego Konsumentem w formularzu zamówienia Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

8. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma od Sprzedającego automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji w formie wiadomości email. W potwierdzeniu zamieszcza się dane Kupującego, ilość zamówionych Produktów, cenę jednostkową, cenę całkowitą oraz dane Sprzedającego, o których mowa w § 1 pkt 4.d

9. Z chwilą otrzymania przez Kupującego w/w potwierdzenia Zamówienia, Umowę sprzedaży traktuje

się jako zawartą.

10. Nieotrzymanie od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do 24 godzin po złożeniu Zamówienia, oznacza że Zamówienie mogło nie dojść do Sprzedającego.

11. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od czasu potwierdzenia złożenia Zamówienia.

12. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny - niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowę pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym poczytuje się jako niezawartą.

 

§ 5. Wykonanie umowy

 

1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

2. Sprzedający realizuje Zamówienie w sposób wybrany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

3. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy za pośrednictwem:

a) Firmy inPost paczkomaty,

b) podmiotów świadczących usługi kurierskie tj. DHL, DPD, GLS itp. - aktualna lista przewoźników ukazuje podczas zamówienia.

c) Przesyłki paletowej dla przedmiotów większych niż dopuszcza to firma kurierska w cenniku podstawowym.

4. Kupujący jest uprawniony do zmiany dostawcy przesyłki lub jej rodzaju. Jeżeli Kupujący chce zmienić rodzaj dostawy po złożeniu Zamówienia powinien skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą lub drogą elektroniczną w ciągu 1 godziny od złożenia Zamówienia.

6. Koszty przesyłki Produktu pokrywa Kupujący.

7. W przypadku wysyłki za pośrednictwem;

a) InPost Paczkomaty stawkę opłaty ustala się według cen podanych na stronie internetowej sprzedającego,

b) za pośrednictwem firmy kurierskiej – zgodnie z taryfami zamieszczonymi na stronie internetowej Sprzedającego.

8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego Produktu.

9. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z odbiorem Produktu Sprzedający może oddać Produkt

na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Oprócz tego Sprzedający ma

możliwość sprzedać rzecz na rachunek Kupującego, powinien jednak wyznaczyć mu

dodatkowy termin do jej odebrania.

10. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

11. Sprzedający zachowuje możliwość zmiany formy dostawy lub firmy doręczającej kiedy uzna to za konieczne.

 

§ 6. Cena i płatności

 

1. Kupujący od chwili złożenia Zamówienia związany jest ceną za poszczególne zamówione przez siebie Produkty.

2. Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Podane ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3. Sprzedający dopuszcza płatność ceny w następujący sposób:

a) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy mBank:

Numer rachunku PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Numer rachunku USD: 37 1140 2004 0000 3112 1023 3049 dla przelewów w dolarach amerykańskich 

 

b) płatnością za pobraniem u kuriera

c) W przypadku odbioru osobistego nie ma możliwości opłacenia zamówienia gotówką, należy dokonać przedpłaty na nasz rachunek bankowy

d) PayU - karta płatnicza, blik, przelew bezpośredni lub usługa "płacę później"

e) zakup w systemie ratalnym Credit Agricole Raty

e) zakup w systemie ratalnym InBank

f) Płatność poprzez system płatności bezpośrednich Przelewy 24

g) Płatnośc poprzez system płatności bezpośrednich PayNow świadczonych przez mBank

 

4. Kupujący otrzymuje fakturę VAT za zakupione Produkty.

 

5. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

7. W przypadku złożenia zamówienia za pobraniem dla produktów gabarytowych, których koszt wysyłki jest wyższy niż normalnie sprzedający może zażądać zadatku, o który zostanie pomniejszona kwota pobrania.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy

 

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz.

93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli  i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

h) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

i) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j) umów zawartych w drodze aukcji publicznej ,

k) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

l) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy

złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym

ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 8. Gwarancja

 

1. Kupujący otrzymuje wraz z zakupionym Produktem podbitą kartę gwarancyjną (jeśli występuje) lub plombę gwarancyjną (jeśli produkt nie posiada karty gwarancyjnej).

2. Sprzedawane Produkty są nowe i objęte gwarancją producenta, nie dotyczy to Produktów, których gwarancja nie dotyczy.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§ 9. Reklamacja

 

1. Sprzedający wobec Kupującego, ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne Produktu (rękojmia za wady fizyczne oraz wady prawne) - stosownie do treści przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym

Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową wysyłając Sprzedawcy odpowiednie zawiadomienie, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie może być dokonane telefonicznie, listem

poleconym (na adres Sprzedającego), lub za pomocą poczty elektronicznej.

4. Zawiadomienie powinno zawierać:

a) zwięzły opis stwierdzonej usterki;

b) datę jej powstania;

c) Dowód zakupu lub jego kopię.

5. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedający udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik.

6. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje zawierają błędy lub wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Sprzedający zwróci się do Kupującego o uzupełnienie zgłoszenia. Termin rozpatrzenia reklamacji jest liczony od daty dokonania przez Kupującego uzupełnienia.

7. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkuje się do treści zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się iż uznał je za uzasadnione.

8. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uznania reklamacji za zasadną wszelkie koszty związane z wysyłką Produktu są zwracane.

9. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§ 10. Ochrona danych osobowych

 

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

2. Sprzedający wykorzystuje i przechowuje dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4. Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2019. i ma zastosowanie do Zamówień złożonych po tym dniu.

3. Sprzedający o każdorazowej zmianie niniejszego Regulaminu zawiadomi w formie stosowanego obwieszczenia na stronie internetowej www.audio24.pl Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4. Sprzedający jest uprawniony do zmiany lub wydania nowego Regulaminu w razie:

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawach wpływających na treść niniejszego

b) zmian organizacyjno-prawnych ALL FOR PEOPLE Sp. z o.o.

c) zmiany zasad komunikacji za pomocą sieci Internet wywołanych postępem technologicznym lub decyzjami stosownych władz.

5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.